Przejdź do treści
slider1
slider2
Przejdź do stopki

Statut

Treść

Statut

Stowarzyszenia „Ratujmy Tradycje”  


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1
1. Stowarzyszenie „Ratujmy Tradycje” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Stronie

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.    

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie władz mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu zarówno w oparciu o stosunek pracy jak i stosunki cywilnoprawne.
 

Rozdział II. Cele i formy działania

§ 6

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

1. Pielęgnowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego Lachów Sądeckich poprzez popularyzowanie w formach autentycznych oraz opracowaniu artystycznym jako autorskiej stylizacji.

2. Prezentowanie i popularyzowanie bogactwa folkloru ludowego Lachów Sądeckich z uwzględnieniem etnicznych lokalnych odmian zakorzenionych w poszczególnych miejscowościach.

3. Dbałość o zachowanie wartości kultury ludowej poprzez utrzymanie wierności wymowie gwarowej, specyficznej harmonice i barwie melodycznej, układami choreograficznymi oraz zachowanymi wzorami strojów i rekwizytów.

4. Promowanie kultury Lachów Sądeckich i dorobku kulturowego regionu poza granicami kraju.

5. Współpraca ze środowiskami badaczy polskiej kultury ludowej folklorystów, etnomuzykologów, etnografów, etnologów i etnochoreografów.

6. Prezentowanie dorobku artystycznego w różnych układach programowych, we wszystkich możliwych przestrzeniach małych i dużych, świeckich i sakralnych, otwartych, plenerowych i zamkniętych.
7. Prowadzenie zespołu regionalnego „Dolina Słomki” oraz podejmowanie działalności mającej na celu wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne zespołu.

8. Uczestnictwo w programach upowszechniania wiedzy o regionie w skali lokalnej i ogólnopolskiej.

9. Działanie na rzecz współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym regionu.
10. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
11. Działalność charytatywna.
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
16. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

17. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
18. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
19. Promocja i organizacja wolontariatu.
 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:

1. Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.

2.Prowadzenie działalności badawczej z zakresu kultury i wydawniczej.

3.Organizowanie działalności kulturalnej poprzez takie formy jak: występy i przeglądy zespołów artystycznych, festiwale, spotkania integracyjne, wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze itp.

4. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, przeglądach, konkursach i innych formach prezentacji, organizowanych w kraju i poza jego granicami.

5. Pozyskiwanie środków finansowych m.in. z: dotacji, subwencji, zbiórek publicznych składek członkowskich itp.

6. Organizowanie działań mających na celu uzyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od zakładów pracy, osób fizycznych i innych źródeł.

7. Organizowanie imprez charytatywnych na rzecz stowarzyszenia.

8.Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

9.Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami kulturalnymi, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo - badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie.

10. Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

 

Rozdział III. Działalność Pożytku Publicznego.

 § 8

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w obszarach wymienionych w art. 4 pkt. 1 ust. 1-3, 5,6, 10-14, 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu ustawy o której mowa w paragrafie 8 niniejszego statutu.

2. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia należy:

-        Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i edukacyjno – informacyjnej;

-        Organizowanie szkoleń, wyjazdów edukacyjnych i kulturoznawczych, imprez okolicznościowych i kulturalnych;

-        Organizowanie zbiórek publicznych, loterii i konkursów.

3. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia objęte są wszystkie działania nienależące do sfery działań odpłatnych. Możliwe jest jednak w sposób nieodpłatny prowadzenie działań, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu. Decyzja w sprawie czy działania wskazane w niniejszym statucie jako działalność odpłatna - realizowane będą odpłatnie bądź nieodpłatnie - należy do Zarządu.


Rozdział IV. Członkowie stowarzyszenia 

  § 10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednakże osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- Członków zwyczajnych,
- Członków wspierających,
- Członków honorowych.

 

3. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

5. Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
- zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
- korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
- brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 11 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

-  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
-  regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
-  czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
-  dbania o mienie Stowarzyszenia.

-  uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków


 § 12


1.Członkiem wspierającym może być przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która akceptuje cele stowarzyszenia, i zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 

2.Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

  § 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

  § 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:


- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
- uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz w przypadku nie uczestniczenia w pracach klubu przez okres 6 miesięcy,
- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
- Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia

  § 15 

1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
- Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
- Komisja Rewizyjna.

2.Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków – chyba, że któryś z członków zażąda głosowania tajnego..

 

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawczo – wyborcze. W zawiadomieniu zawarty jest termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania może być dokonane za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie,
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a ) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej- w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W drugim terminie uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

                                                       
   § 17


Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 

1. Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór i odwoływanie Zarządu.
6. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej.
7. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
11. Nadawanie i pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
12. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
14. Podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do
            wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia


 § 18

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i z tego tytułu ponosi również odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. Stowarzyszenie może reprezentować na zewnątrz każdy członek Zarządu.
2. Zarząd składa się z 3 - 5 osób. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie. Zarząd ze swego grona – w drodze uchwały – wybiera prezesa i wiceprezesa. Zarząd może wybrać również skarbnika, sekretarza oraz dwóch członków.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
7. Posiedzenie zarządu może zostać zwołane na wniosek, co najmniej 1/3 Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

 

 § 19

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
7. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
8. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
9. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
10. Sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, niezależnie od sprawozdań przedstawianych Walnemu Zebraniu i ogłasza je do publicznej wiadomości w taki sposób, aby zainteresowane podmioty mogły się z nim zapoznać.
11. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego.
13. Powołanie biura Stowarzyszenia.
14. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w tym przyjmowanie darowizn itp.

15. Przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej

16. Zatrudnienie w razie konieczności pracowników.

 

   § 20

1.Zarząd działa na podstawie regulaminu.
2. Regulamin uchwala zarząd.


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

   
   § 21


1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

     a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w

       stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

       zatrudnienia,

     b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

     c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot

       uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż

       określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu

       osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

       § 22


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
  
      § 23

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

          § 24

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. ani być jego pracownikami.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział VI . Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa


  § 25


1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;
b) darowizny, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu zbiórki publiczne;
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności w tym ewentualnej działalności gospodarczej; dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
d) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
e) dotacje, subwencje, granty,
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 20 stycznia z góry za 12 m – cy. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Cały wypracowany dochód przeznaczony jest na realizacje celów Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzje w tym zakresie podejmuje w formie uchwały Zarząd. 

   § 26


1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, w tym między innymi do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu z Wiceprezesem Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie lub Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może upoważnić innych członków stowarzyszenia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych lub innych sprawach.

  § 27

Zabrania się: 

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


  § 28

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Regulacje § 17 pkt 7 stosuje się odpowiednio.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII. Przepisy przejściowe

§ 29

Postanowienia Statutu dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.

 

3358